ความเชื่อ วิสัยทัศน์

ภารกิจของเราคือ “ แตะขีวิต ปลดปล่อยการอัศจรรย์ เติบโตสู่ความยิ่งใหญ่”

sep

ความเชื่อ

เราเชื่อว่า พระคัมภีร์คือพระคำของพระเจ้า มีความถูกต้อง มีสิทธิอำนาจ และสามารถปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

เราเชื่อว่า พระเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงสำแดงตนในสามรูปแบบ: พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักและความบริสุทธิ์

เราเชื่อว่า ความบาปได้แยกเราออกจากพระเจ้าและแผนการของพระองค์ในชีวิตเรา

เราเชื่อว่า พระเยซูผู้เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์เป็นเพียงผู้เดียวที่จะนำเรากลับสู่พระเจ้า พระเยซูทรงดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปและเป็นแบบอย่างแก่เรา พระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขนแทนพวกเรา และทรงฟื้นจากความตายเพื่อพิสูจน์ถึงชัยชนะของพระองค์ และเสริมกำลังให้พวกเราในการดำเนินชีวิต

เราเชื่อว่า เพื่อจะรับการอภัยบาปและ”บังเกิดใหม่” (มีชีวิตใหม่) เราจะต้องสำนึกผิดในบาปของเรา เชื่อวางใจในพระเยซู และยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีให้ในชีวิตเรา

เราเชื่อว่า ในการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และเกิดผลในแบบที่พระเจ้าตั้งไว้สำหรับเรา เราจำเป็นต้องรับบัพติสมาในน้ำและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราสามารถใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณ รวมทั้งการพูดภาษาพระวิญญาณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเชื่อว่า พระเจ้าทรงสร้างเราอย่างเจาะจง ดังนั้นเราสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของเราได้ นั่นคือ การนมัสการพระเจ้า ปฏิบัติตามบทบาทของเราในคริสตจักร และรับใช้ชุมชนที่เราอยู่

เราเชื่อว่า พระเจ้าต้องการรักษาและเปลี่ยนแปลงเรา เพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ดีและสมบูรณ์ เพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราเชื่อว่า ชีวิตนิรันดร์ของเรา ไม่ว่าบนสวรรค์หรือในนรก ถูกกำหนดโดยการตอบสนองของเราต่อองค์พระเยซูคริสต์

เราเชื่อว่า พระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้

sep

วิสัยทัศน์

พวกเราเป็น.... คริสตจักรเพนเทคอสร่วมสมัยที่มีสมาชิกนับหมื่น หลากหลายวัยและเชื้อชาติ มารวมตัวกันในเมืองที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับชุมชนและระดับโลก คริสตจักรของเราเป็นที่ๆผู้คนจะได้พบกับคำสอนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ภายใต้บรรยากาศแห่งความเชื่อ ความปิติยินดี และการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นที่ๆรู้จักกันว่า สมาชิกมีความอบอุ่น การนมัสการมีชีวิตชีวา และการอธิษฐานที่กระตือรือล้น คริสตจักรเราเป็นสถานที่ซึ่งถ้อยคำของพระเจ้าได้รับการยกย่องด้วยความรัก และทุกคนสามารถสัมผัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้.

พวกเราเป็น... ชุมชนที่มีความสัมพันธ์ตามแบบอย่างพระคัมภีร์อย่างแท้จริง เป็นที่ๆผู้คนจะเรียนรู้จักความรักของพระเจ้าและการรับใช้ผู้อื่น ที่ๆคนเจ็บจะได้รับการรักษา คนโดดเดี่ยวจะพบกับครอบครัว ที่ๆทุกคนมีคุณค่าและความสำคัญ พวกเราเป็นศูนย์รวมของความหวัง ความเข้มแข็ง และพลังด้านบวก เราเป็นชุมชนที่สอนความจริง อยู่บนความจริง เป็นที่ๆผู้คนจากทุกพื้นฐานชีวิต ทุกบริบท สามารถจะค้นพบคำตอบและแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับตนเองได้

พวกเราเป็น... คริสตจักรที่เพรียบพร้อม เต็มไปวิสัยทัศน์และความฝันที่ผ่านการอวยพรของพระเจ้าและความศรัทธาของสมาชิก ในฐานะคริสตจักรที่มั่งคั่งและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พวกเราตระหนักถึงหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในระดับชุมชนและระหว่างประเทศ สมาชิกของเราคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความหมายตามการทรงเรียกของพวกเราในชุมชน ทำให้เกิดอิทธิพลอย่างไม่จำกัด ชุมชนของเราผูกพันใกล้ชิดและให้คุณค่ากันและกัน พวกเราจึงแตะชีวิตผู้อื่นด้วยความรักอย่างรูปธรรมและด้วยคำสอนของพระเจ้า

พวกเราเป็น.. พลังที่ไม่หยุดยั้ง ไม่หยุดที่จะขยายออกไป พวกเราสอนและสร้างผู้นำ ก่อตั้งคริสตจักรใหม่ สนับสนุนและแบ่งปันทรัพยากรให้กับการขยายอาณาจักรพระเจ้าไปทั่วโลก ด้วยการเสริมกำลังจากพระเจ้า และการร่วมมือร่วมใจกับคนที่มีใจเดียวกัน พวกเราจึงแตะชีวิตคนมากมาย ตอบสนองความต้องการ และนำชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกที่ที่เราไป